Domovní řád

Preambule

Pravidla mají přispět k tomu, aby vztahy a vzájemné soužití mezi uživateli bytů Společenství vlastníků jednotek (dále jen „Společenství“) Ke Strašnické 51/14 a 78/12, byly klidné, vyrovnané, přátelské nebo alespoň uspokojující.

Tato pravidla jsou součástí Stanov Společenství a jsou závazná pro všechny členy tohoto Společenství. Členové Společenství jsou povinni přenést povinnost dodržování těchto pravidel na obyvatele bytů v případě, že byt bude přenechán k dispozici jiné osobě. Tato pravidla vycházejí z obecně závazných právních předpisů, jakož i z dobrých mravů a obecných zvyklostí a jejich dodržováním se předejde možným konfliktům a napětí v sousedských vztazích.

Z tohoto důvodu je jejich dodržování v rozsahu od povinnosti ze zákona až po dodržování vyplývající ze zásad slušného chování a vzájemné lidské ohleduplnosti Společenstvím důsledně vyžadováno a porušování těchto pravidel podléhá postihům, které budou kategoricky uplatňovány.

 

Domovní řád

  1. Užívání bytů

a) Vlastníci jednotek, nájemci bytů a členové jejich domácností (dále jen „uživatelé“) jsou povinni při výkonu svých práv dbát, aby v domě bylo vytvořeno prostředí, zajišťující ostatním uživatelům nerušený výkon jejich práv.

b) Vlastníci jednotek jsou povinni s ustanoveními této části stanov seznámit ostatní uživatele bytu a jsou odpovědni za jejich dodržování.

c) Žádná jednotka (bytová ani nebytová) nesmí být užívána k jinému účelu, než k jakému byla kolaudována. Žádná bytová jednotka nesmí být užívána ke komerčním nebo jiným profesionálním účelům, které by byly nezákonné nebo jinak škodlivé Společenství jako celku a v rozporu se stanovami Společenství.

d) Uživatelé bytu musí předem požádat Výbor o povolení k činnosti, která by jakkoli mohla omezit nebo ovlivnit pravidla soužití definované v této části stanov. Tato činnost nesmí být v rozporu se zákony, pravidly a opatřeními jakéhokoli orgánu státní správy, správců sítí a smí být v bytě uživatele vykonávána jen na základě tohoto povolení.

2. Zdroje informací

a) Základním zdrojem informací pro všechny uživatele jsou nástěnky v přízemí jednotlivých domů. Jejich prostřednictvím předává Výbor a Správce domu nejdůležitější informace všem uživatelům domu.

b) Uživatelé v případě žádosti komunikují se Společenstvím písemně a Výbor odpovídá písemnou formou s řádným zdůvodněním případného zamítavého stanoviska. Připomínky a dotazy lze zaslat na e-mail: [email protected].

c) Pro členy Společenství je zřízena internetová adresa: kestrasnicke.cz, kde jsou k dispozici aktuální  informace  o dění ve Společenství  včetně kontaktů na členy Výboru Společenství.

3. Rušení klidu a ostatních obyvatel

a) Uvnitř nebo vně bytů nebo ve společných prostorách a prostranstvích nesmí být provozována žádná soustavná činnost, která by hlukem, zápachem, vibracemi nebo jinak ohrožovala a narušovala klid, pohodu a pohodlí ostatních uživatelů v domě.

b) Uživatelé bytu jsou povinni zajistit, aby všichni, kdo byt užívají nebo ho navštěvují, neprodukovali nepatřičný hluk uvnitř bytu, v jeho okolí ani ve společných prostorách nebo dělali cokoli, co by obtěžovalo a znepříjemňovalo život ostatních uživatelů, a to zejména v době od 22.00 do 08.00 hodin. Výbor může požadovat pokutu ve výši schválené Shromážděním za prokazatelné rušení klidu, pokud uvedené bude potvrzeno minimálně uživateli dvou okolních bytových jednotek a po první písemné výzvě nebude učiněna náprava. Pokuta pak bude připočítána k pravidelným měsíčním platbám a bude inkasována společně s nimi.

c) Vlastník bytu je ve smyslu povinností ke Společenství vyplývajících z dodržování pravidel tohoto domovního řádu odpovědný i v době své nepřítomnosti za to, aby chování uživatelů jeho bytu, hostů a domácích zvířat bylo v souladu s těmito pravidly.

d) Uživatelé bytů nesmějí používat chodby, schodiště, vstupy, haly, chodníky a společná prostranství k jiným účelům než ke kterým jsou určeny. Tyto prostory slouží zejména ke vstupu a odchodu z bytu.

e) Pokud Výbor Společenství nerozhodne jinak nebo neudělí výjimku, mohou se práce v bytech spojené s větší hlučností nebo jinak omezující ostatní uživatele bytů vykonávat pouze v době od 8.00 hod. do 18.00 hod., od pondělí do soboty včetně, s výjimkou státních a ostatních svátků.

f) Žádný uživatel nesmí bez povolení či vážného důvodu vstoupit na část domu, která je výlučným vlastnictvím nebo ve výlučném užívání jiného uživatele bytu, např. balkony, sklepní kóje apod.

g) Kdokoliv poničí vnitřní nebo vnější malby nebo omítky, povrch podlah nebo výtahů nebo jakýkoliv společný majetek, je povinen škody odstranit na svoje náklady.

 

4. Nebezpečné činnosti

a) Každý uživatel musí dělat vše pro to, aby zabránil vzniku požáru kdekoli v domě. To znamená, že kamkoli do domu (tj. včetně sklepů a nebytových prostorů) nesmějí být vnášeny a kdekoli v domě nesmějí být skladovány nebezpečné látky a předměty v tuhé, kapalné ani plynné podobě, které by mohly samy způsobit požár nebo riziko jeho vzniku či šíření neúměrně zvyšovaly. Dále to znamená, že nikdo nebude provádět neodborné zásahy do elektroinstalací.

b) Žádné věci, zvláště hořlavé předměty jako jsou cigarety, či jejich nedopalky, zápalky nebo předměty zábavné pyrotechniky nesmějí být vyhazovány z oken, dveří, balkonů nebo z a do ostatních částí domu včetně společných prostor.

c) Jakákoli škoda na společném majetku, průkazně způsobená nedbalostí vlastníka nebo uživatele bytu, člena jeho rodiny, nájemníka, návštěvy nebo zvířaty, bude naúčtována tomuto vlastníku nebo uživateli bytu.

d) Z důvodu požární a obecné bezpečnosti je zakázáno umísťovat do společných prostor jakékoliv předměty kromě rohožek a menších okrasných květin. Květiny je povoleno umisťovat pouze se souhlasem bezprostředních sousedů v daném vchodu a patře.

e) Ve společných prostorách platí zákaz kouření.  Ve výtazích nelze přepravovat hořlavé látky ani provádět jinou požárně nebezpečnou činnost.

5. Čistota

a) Ve společných prostorách nebo na společných prostranstvích nesmějí být odkládány, hromaděny nebo skladovány odpadky, odpadkové krabice nebo pytle, osobní nebo domovní odpad, boty, koberce apod.

b) Jestliže budou ve společných prostorách tyto věci skladovány, bude viník upozorněn, aby je odstranil do 24 hodin. Po uplynutí této lhůty budou tyto předměty odstraněny na náklady viníka. Pokud viník nebude zjištěn, budou tyto předměty odstraněny na náklady Společenství. Uživatel může ve výjimečných případech požádat člena výboru Společenství o časově omezenou výjimku s tím, že skladovaný předmět bude označen jmenovkou majitele a časovým údajem a podpisem schvalujícího člena Společenství, který pak má právo kontroly.

c) Obalový materiál většího rozsahu (např. od nábytku a velkých domácích spotřebičů) je povinen zlikvidovat každý sám na své náklady nebo si dohodnout jeho likvidaci včetně finanční úhrady se Správcem objektu.

d) Z oken, balkonů a teras nesmějí být vyklepávány prachovky, mopy, koberce, ubrusy, dále je zakázáno vyhazovat z balkónů a oken jakékoliv předměty např. odpadky, hlínu, zeleň nebo cigaretové nedopalky či zametat nečistoty z balkonů. Stejně tak není dovoleno čištění věcí ve společných prostorech.

6. Vnější vzhled

a) Žádné nápisy, plakáty, billboardy, inzeráty, nesmějí být umísťovány nebo vztyčovány na společných pozemcích, ve společných prostorách a na vnější straně oken a balkónů bez předchozího souhlasu Shromáždění. Soukromé inzeráty obyvatel domu, týkající se bydlení, mohou být umísťovány na nástěnku, přičemž musejí obsahovat konečné datum účinnosti.

b) Žádné televizní nebo radiové antény rozměru většího než 80 cm, markýzy, stínidla a zástěny přesahující půdorys domu, klimatizační jednotky, kouřové komíny, nesmějí viset nebo být vztyčovány na exteriéru budovy bez předchozího písemného souhlasu Výboru Společenství.

c) Žádné prádlo, oblečení nebo jiné věci nesmějí viset nebo být umístěny v oknech, na balkonech nebo jiných částech budovy tak, že by přesahovaly půdorys domu. Balkony nesmějí být užívány jako skladiště (vyjma umísťování kočárků a jízdních kol).

d) Žádné oplocení majetku nebo jiné konstrukční změny uvnitř či vně budovy, nové instalace (telefonní dráty, trubky, atd.) nebo jiné služby, měnící a doplňující vzhled fasády nebo stěn společných prostor, nesmí být prováděno bez předchozího písemného souhlasu Výboru Společenství.

e) Venkovní vzhled domu nesmí být v žádném případě měněn včetně natírání, štuků, cihel, zábradlí, betonu nebo dalších vnějších částí budovy a ostatních zařízení umístěných na společných prostranstvích, aniž by k tomu byl předchozí souhlas Shromáždění.

7. Škody na majetku

a) Uživatelé bytu ani domácí zvířata nesmějí způsobovat škody na domech, chodnících, stromech, rostlinách, keřích, květinách, sadových úpravách nebo trávnících. Je povinností každého škodám zabránit.

b) Nikdo nemá bez souhlasu a doprovodu Správce přístup na střechu z důvodu garancí na hydroizolaci střešního pláště.

c) Při veškerých stavebních pracích, které by vlastníci bytových jednotek měli v úmyslu provádět ve svých bytech (dispoziční změny, zásahy do rozvodů jednotlivých sítí, zásahy do příček či dokonce do nosných konstrukcí, instalace bazénů, saun atd.), je nutno se řídit stavebním zákonem a příslušnými prováděcími předpisy. Úpravy, jimiž se mění vnitřní uspořádání domu a zároveň velikost spoluvlastnických podílů na společných částech domu, může člen společenství provádět jen dle ustanovení těchto stanov. Vlastník bytu projedná svůj rekonstrukční úmysl nejen se stavebním úřadem, ale i se členy Výboru Společenství, kterým předá potřebné materiály pro rekonstrukci v kopii. Bez schválení rekonstrukce výborem Společenství nemůže být rekonstrukce provedena. Podklady k rekonstrukci budou založeny v archivu Společenství.

d) Na vlastníky a uživatele bytů nebude vyvíjen nátlak ze strany Výboru k úhradě škod na majetku, pokud tyto škody vznikly prokazatelně nedbalostí ze strany Správce objektu včetně jeho zaměstnanců.

8. Stěhování

Veškeré stěhování musí proběhnout v době od 08.00 do 19.00 hod (po-ne). Stěhování mimo tyto hodiny není dovoleno.

9. Domácí zvířata

a) Uživatelé bytů jsou odpovědni za jimi chovaná zvířata. Zejména jsou povinni zajistit, aby zvířata nenarušovala výkon užívacích práv ostatních uživatelů domu, zejména psi svým hlasitým štěkotem, případně znečišťováním společných prostor.

b) Výbor může požadovat pokutu za prokazatelné rušení štěkáním nebo jiným hlukem a to až do výše 5000,- Kč, pokud uvedené bude potvrzeno minimálně uživateli dvou okolních bytových jednotek a po první písemné výzvě nebude učiněna náprava. Pokuta pak bude připočítána k pravidelné měsíční platbě a bude inkasována společně s ní.

c) Pokud chované zvíře jakýmkoli způsobem znečistí společné prostory domu či přístupové cesty a prostory vchodů do domu, je jeho majitel či jinak zodpovědná osoba za toto zvíře toto znečištění neprodleně odstranit.

10. Bezpečnost

a) Uživatelé bytů, Správce či ochranná služba nesmějí dovolit komukoliv, aby jakýmkoli způsobem blokoval vchodové dveře a nechával je otevřené déle, než je nezbytně nutné.

b) Požaduje se velmi důrazně a striktně, aby uživatelé neotvírali dveře osobám, které neznají. Zároveň uživatelé bytů nesmějí dovolit neznámým osobám vstup do objektu současně při vlastním vstupu či odchodu.

c) Ztrátu či odcizení čipů od vstupu do objektu jsou uživatelé bytů povinni neprodleně oznámit pracovníkovi správní firmy.

11. Obecná ustanovení

a) V případě porušení této části stanov a při vyčerpání všech přípustných nápravných prostředků (zejména doručení prokazatelné výzvy k odstranění porušení domovního řádu s relevantním termínem pro odstranění porušení) je Výbor Společenství oprávněn uložit viníkovi pokutu. Pokuta pak bude připočítána k pravidelné měsíční platbě a bude inkasována společně s ní.

b) Za porušení ustanovení domovního řádu může Společenství prostřednictvím Výboru stanovit pokutu až do výše 10.000,- Kč, kromě náhrady za větší škodu způsobenou na společném majetku, která bude vyčíslena dle skutečné výše škody a nákladů na její odstranění. V případě, že osoba, která škodu způsobila, jí dobrovolně nenahradí v plné výši, bude věc podstoupena k vymáhání v soudním řízení. Částky takto získané budou uloženy na účet Společenství a budou použity pro účely Společenství.

c) V případě sporu nebo neshod souvisejícího s porušením pravidel nebo udělením pokut dle této části stanov, tj. při sporu nebo neshodách mezi Výborem a vlastníkem nebo uživatelem bytu, v případě vzniku sporů nebo neshod mezi vlastníky či uživateli bytů, se každá ze zainteresovaných stran musí nejdříve obrátit na Shromáždění Společenství jako rozhodčí orgán Společenství, přičemž prvně se vždy pokusí o přátelské urovnání sporu, dříve než se obrátí na soud.

d) Při dlouhodobé nepřítomnosti (tj. po dobu delší než dva týdny) uživatelů bytu nebo nebytového prostoru je jejich povinností oznámit Výboru Společenství kontaktní adresu a telefonní číslo na konkrétní osobu, aby v případě havárie či neodkladných oprav v domě byla tato k zastižení. Tuto povinnost může uživatel bytu splnit i oznámením jména a kontaktních údajů osoby, která má klíče od bytu.

e) Veškerá porušení pravidel a opatření budou hlášena a zaznamenána u Výboru Společenství.

 

Vypracoval: Výbor Společenství vlastníků jednotek Ke Strašnické 51/1 a 78/12, Praha 10 – Strašnice